menu

Laboratory of Enzyme chemistry Kiyoshi Yasukawa

Laboratory of Enzyme chemistry

Kiyoshi Yasukawa

Enzyme Biotechnology