menu

博士学位申請手続き

農学研究科博士学位申請手続きについて(課程博士、論文博士) (各項目をクリックしてください)

博士学位審査手続きについて 日本語版 英語版
博士学位論文リポジトリ登録に際しての留意事項 日本語版 英語版
博士学位授与審査手順 日本語版 英語版
様式:学位論文審査願、学位申請書 日本語版 英語版
様式(記入例):論文目録、履歴書、論文要旨 日本語版 英語版
様式:博士学位論文の公表方法について 日本語版 英訳版
様式:学位論文全文データ公表報告 和英併記
参考:京都大学における博士学位論文のインターネット公表に関するガイドライン 日本語版
参考:学位規則 日本語版